Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Проекти» Тема 0107u008765»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Тема 0107u008765
 

Тема № 0107u008765
"Розробка та застосування генних технологій для створення генетично модифікованих клітин та організмів"


Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, академік АМН України В.А. Кордюм

Строк виконання: 2007-2009 рр.

Мета роботи: 
Відпрацювати методи створення та використання генетично модифікованих організмів для вивчення процесів розселення та диференціювання стовбурових клітин; отримати рекомбінантні білки, які беруть участь в даних процесах, або застосовуються при їх вивченні.

Об’єкт дослідження:
Миші ліній С57ВL/6, ICR, СВА/Са, FVB, FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J; рекомбінантні білки, в тому числі, одноланцюгові антитіла; мезенхимальні стовбурові клітини.

Методи дослідження:
виділення та культивування доімплантаційних ембріонів мишей, мікроін"єкція генетичного матеріалу в пронуклеус, аспірація та трансплантація бластомерів між бластоцистами; мультипараметричне високошвидкісне фенотипування та сортування клітин методом проточної цитометрії; виділення, культивування і трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та фетальної печінки, фетальних нейральних стовбурових клітин, культивування мультипотентних стромальних стовбурових клітин пуповини людини; моделювання ішемічного пошкодження головного мозку та опіків шкіри у мишей; імуногістохімічні методи; фаговий дисплей при отриманні одноланцюгових рекомбінантних антитіл.

Основні результати:
В рамках виконання НДР проведено експерименти з відпрацювання технологій виділення, мікроманіпуляцій, культивування та трансплантації ембріонів мишей на ранніх стадіях ембріогенезу, як етапи для їх генетичної модифікації.
Клоновано ген LIF людини, зконструйовано штам-продуцент цього білку, а також створена генетична конструкція для забезпечення синтезу LIF людини у клітинах ссавців у формі, що дозволяє його секрецію назовні.
Відпрацьована технологія отримання МСК з пуповини людини, виділені клітини охарактеризовані за морфологією та поверхневими маркерами, специфічними для МСК. Показано, що при веденні клітин поза організмом змінюється практично всі характеристики, та вже на рівні 3-го пасажу починається спонтанна диференціація МСК пуповини в бік адіпо – та хондрогенезу
Проведено фенотипування субпопуляцій гемопоетичних та мультипотентних стромальних стовбурових клітин кісткового мозку, пуповини та фетальної печінки методом проточної цитометрії з одночасним використанням 5 маркерів. Відпрацьовано процедури сортування гемопоетичних стовбурових клітин для наступного їх культивування та трансплантації тваринам з моделюванням патологічних станів.
Показано розселення мічених зеленим флуоресцентним білком (GFP) трансплантованих гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та фетальної печінки в інтактному організмі в ранні строки після трансплантації. Оцінено проліферативний потенціал власних та донорських клітин в кістковому мозку мишей-реципієнтів.
Проведено трансплантацію фетальних нейральних стовбурових клітин, мічених GFP, тваринам з моделлю церебральної ішемії та показано розселення і диференціювання донорських клітин в головному мозку реципієнтів в динаміці.
Запропоновано способи моделювання опіків шкіри у лабораторних мишей з метою подальшого локального або системного введення мультипотентних стромальних клітин, мічених GFP для вивчення перспектив застосування стовбурових клітин в регенеративній медицині.
Проведено дизайн генетичних касет та сконструйовано рекомбінантні плазміди для продукції химерних білків на основі ScFv та деяких білків-партнерів (лужної фосфатази, флюоресцентного білка mCherry), а також білка А Staphylococcus aureus та ЦЗД (целюлозо-зв’язувального домену). Оптимізовано умови їх продукування, виділення та очищення, а також визначено імунологічні, молекулярні та біохімічні характеристики. Показано можливість використання одержаних химерних білків для імунодетекції (імуноцитохімії, FACS-аналізу, ELISA та вестернблотингу).

Результати роботи оформлені у вигляді звіту, 5 статей, 17 тез, 3 патентів, 1 заявки на корисну модель.